หลักจากที่ข้าพเจ้าได้ศึกษา ความหมาย กระบวนการ ขั้นตอนของการฝึกอบรม และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมก็ได้ทำงานวิจัย เรื่อง  " การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่อง กาจัดดอกไม้เพื่อการประกอบอาชีพ "  ดังที่จะนำเสอน  ดังนี้
............................................................................


บทคัดย่อ 

 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่อง การจัดดอกไม้เพื่อการประกอบอาชีพ  และศึกษาผลการใช้หลักสูตรในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดดอกไม้ ความสามารถในการจัดดอกไม้ และความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อหลักสูตร

          ผู้วิจัยกำหนดประเด็นในการพัฒนาหลักสูตร จากการสำรวจความต้องการของบุคคลในชุมชน ที่ต้องการให้มีการฝึกอบรมวิชาการจัดดอกไม้เพื่อการประกอบอาชีพถึงร้อยละ 73.33%  ในการพัฒนาหลักสูตรผู้วิจัยได้แบ่งกระบวนการพัฒนาหลักสูตรออกเป็น 2 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การสร้างหลักสูตร  ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชน  หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  และข้อมูลความคิดเห็นในการจัดดอกไม้ของผู้เชี่ยวชาญมาเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร และขั้นที่ 2 การใช้หลักสูตรเป็นการนำหลักสูตรไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  

          กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ารับการอบรมในการทดลองใช้หลักสูตรครั้งนี้  คือกลุ่มผู้ที่สนใจ การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  และคู่มือหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่อง การจัดดอกไม้เพื่อการประกอบอาชีพ  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การจัดดอกไม้เพื่อการประกอบอาชีพ แบบวัดความสามารถในการจัดดอกไม้ และแบบวัดความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม

ผลการวิจัยพบว่า

 ขั้นที่ 1  การสร้างหลักสูตร

                         1.1  ผลการตรวจสอบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่อง การจัดดอกไม้เพื่อการประกอบอาชีพ โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน พบว่า ระดับความเหมาะสมโดยรวมของหลักสูตรทั้งฉบับมีค่าเฉลี่ย 4.40 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา

                       ผลการประเมินแยกตามหัวข้อ พบว่า หัวข้อที่ 1 ปัญหาและความสำคัญ มีค่าเฉลี่ย  4.55 คะแนน หัวข้อที่ 2 หลักการ มีค่าเฉลี่ย 4.73 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด หัวข้อที่ 3 จุดหมาย มีค่าเฉลี่ย 4.48 คะแนน หัวข้อที่ 4 เนื้อหาสาระ มีค่าเฉลี่ย 4.20 คะแนน หัวข้อที่ 5 โครงสร้างหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.00 คะแนน  หัวข้อที่ 6 การจัดประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.35 คะแนน หัวข้อที่ 7 สื่อ/วัสดุการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย 4.80 คะแนน และหัวข้อที่ 8 การวัดผลประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 4.15 คะแนน ซึ่งทั้ง 7 หัวข้อมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  และมีค่าดัชนีความสอดคล้องของหลักสูตรอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  

                       1.2  ผลการตรวจสอบคู่มือหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่อง การจัดดอกไม้เพื่อการประกอบอาชีพที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมโดยรวม อยู่ในระดับมาก และมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ซึ่งพบว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

          ขั้นที่ 2  การใช้หลักสูตร

                     2.1  ผลการประเมินคะแนนรวมของการทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การจัดดอกไม้เพื่อการประกอบอาชีพ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 15.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีคะแนนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.75 คะแนน

                     2.2  ผลการประเมินความสามารถในการจัดดอกไม้เพื่อการประกอบอาชีพ เรื่อง การจัดกระเช้าดอกไม้  การจัดพวงหรีด และการจัดช่อดอกไม้แบบมือถือ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 89.25, 91.17 และ 90.50 คะแนน ตามลำดับ คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

                    2.3  ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่อง การจัดดอกไม้เพื่อการประกอบอาชีพ มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นด้านวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด   ส่วนความคิดเห็นรองลงมาคือ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรม และด้านระยะเวลา ตามลำดับ ซึ่งทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด